KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZELADNIK-MISTRZ

Zdobądź panstwowe potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych

Kurs ma na celu przygotować do państwowych egzaminów czeladniczych i/lub mistrzowskich w zawodzie wizażsytka – stylistka (kod zawodu: 514208).  Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania uzyskaniem świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich, co stanowi odpowiedź na trendy społeczno-kulturowe. Nie bez znaczenia pozostają tu media społecznościowe oraz oczekiwania klientów na coraz wyższą jakość i różnorodność usług. 

Zatem sprawdź czy możesz potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe tytułem czeladniczym lub mistrzowskim i wyróżnij jakość swoich usług! Zapraszamy na jedyny taki w regionie kurs przygotowujący do egzaminów zawodowych pod okiem mistrza z ponad 10 letnim doświadczeniem. Z nami zdanie egzaminu będzie tylko formalnością.

UWAGA! Od Października 2020 r. informacje o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych są umieszczane w CEIDG!

kurs makijażu ślubnego

DZIEŃ PIERWSZY:

Omówienie specyfiki egzaminów: przebieg, wymagania, zakres tematyczny.

Przygotowanie do części ustnej egzaminu z zakresu:

 • materiałoznawstwa
 • maszynoznawstwa
 • technologii

 

DZIEŃ DRUGI:

Przygotowanie do części pisemnej egzaminu, jaką jest test zawierający po 7 pytań z każdej z poniższych kategorii:

 • rachunkowość zawodowa
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy

Dla osób przystępujących do egzaminów mistrzowskich dodatkowo pytania z zakresu podstaw psychologii i pedagogiki oraz metodyki nauczania.

kurs wizażu
cat eye

DZIEŃ TRZECI:

Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.

Omówienie standardów oceny pracy praktycznej przez egzaminatorów. Uczestnicy wykonują makijaż w wylosowanej kategorii. 

Oceny pracy dokonuje instruktor kursu przygotowującego konsultując z każdym uczestnikiem szkolenia  indywidualnie elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas egzaminu, aby otrzymać ocenę pozytywną.

Kursanci pracują na swoich kosmetykach – jak w dniu egzaminu.

Wymagania do uzyskania tytułu czeladnika

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych  przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017, poz. 89 z późn. zm.), do egzaminu czeladniczego izba dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1.  ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub formach pozaszkolnych
 2.  jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika
 3. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin
 4. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy
 5. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin
 6. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przez dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin,
 7. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
 8. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

Wymagania do uzyskania tytułu mistrzowskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych  przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017, poz. 89 z późn. zm.), do egzaminu mistrzowskiego izba dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1.  posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie, albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 6-cio letni staż pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, 
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej 6-cio letni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej,
 3.  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie pokrewnym i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, 
 4. posiada tytuł mistrza w zawodzie pokrewnym i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej,
 5. posiada średnie lub wyższe wykształcenie techniczne i po uzyskaniu tytułu zawodowego odpowiednio dwuletni lub roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Jeśli masz wątpliwości czy możesz przystąpić do egzaminów zawodowych skontaktuj się z nami.

CZAS TRWANIA

Kurs trwa łącznie 21 h
3 dni po 7 h

NAJBLIŻSZE TERMINY

Kurs 3-dniowy: 7-8-9 maja 2023

CENA

Cena za kurs 850 zł
Cena za późniejszy egzamin jest ustala osobno i na 2022 r.
Cena egzaminu czeladniczego wynosi:
760,71 zł
Cena za egzamin mistrzowski wynosi
1521,43 zł

Scroll Up